Ställbergs
gruva
Ställbergs gruva vill vara en plats där de stora frågorna blir personliga – och det personliga del av de stora frågorna. En plats för lärandet, tvivlet och det levande. Kollektivt och individuellt. Existentiellt och politiskt. En plats där världsrymden och världsmarknaden bor granne med gråärtens rötter och klangen i en maskinhall. Ställbergs gruva drivs genom den ekonomiska föreningen The non existent Center  och utgår från nio hektar mark och 4000 kvadratmeter byggnader i Ställbergs nedlagda järnmalmsgruva i Ljusnarsbergs kommun.
    Vilka vi är

Ställbergs gruva ägs och drivs av elva personer med bakgrund inom dans, musik, teater, snickeri, formgivning, litteratur, arkitektur, psykologi, journalistik och konst. Gruppen har varit verksam vid platsen sedan 2012. Marken och byggnaderna är kulturarbetarägda sedan 2015, då gruppens andra förening, Non Existent Resorces, köpte fastigheten. Ägandet ses som en långsiktig investering, med en avbetalningsplan som sträcker sig till år 2070.
    Var vi är

Ställbergs gruva är belägen på mangan- och järnhaltigt urberg i Hörksälvens dalgång, strax norr om Kopparberg i Ljusnarsbergs kommun, Örebro län, Västmanlands landskap. I denna region – del av Bergslagen – pågick från medeltiden till 1900-talets slut omfattande brytning av koppar, järn och silver. Under rekordårens 1960-tal bodde nästan 500 personer i samhället Ställberg. Skolor, affär, tågstation och post höll öppet. Idag stannar inte längre tågen. Befolkningen har minskat till strax under 100 personer. Närmsta matbutik finns i Kopparberg, 13 kilometer söderut.

Ställbergs gruvor, vars huvudschakt på 1072 meter under 1950-talet var Europas djupaste, stängde för gott 1977 efter att affärsmannen Jan Stenbeck tagit över Ställbergsbolagen. Han investerade kapitalet i bland annat ZTV och Comviq, dagens Tele 2. Gruvområdets byggnader – den 28 meter höga laven och sovringsverket, kontorsbyggnaden och maskinhallarna – hade i princip stått obrukade i 35 år när TNEC började verka på platsen.
    Vad vi gör

Föreningen bakom Ställbergs gruva bedriver konstnärlig, kulturell och social verksamhet vars utgångspunkt är gruvan med obegränsad omnejd. Rent konkret tar sig arbetet många uttryck. Det offentliga programmet består bland annat av vandringar, föredrag, konserter, berättarkvällar, utställningar, gemensamma måltider, dokumentärteater och festivaler.

En omfattande, internationell residens-verksamhet bedrivs. Inom denna delar konstnärer, författare, forskare och andra yrkesgrupper arbetsplats, praktiker och tankar med varandra i dialog med platsen, dess omgivningar och samhällsvillkor.

Kulturpolitiskt arbetar Ställbergs gruva med strukturella frågor om konstnärers och kulturens villkor och betydelse lokalt i en global (kultur-)värld. I samarbete med liknande organisationer från Sverige och utlandet delas metoder, kunskaper och hantverk för att bearbeta de svårigheter som dagens samhällen står inför.

Gruppen ägnar sig samtidigt åt en genomgripande omställning av gruvans lokaler och marker, där energieffektiva värmelösningar och hållbara material används. En målsättning är att en större grupp personer ska kunna arbeta och bo på platsen året om.
    Hur vi gör

Arbetet vid Ställbergs gruva sker i utforskande oenighet och samförstånd och grundas i en öppenhet inför det levande, historien och det gemensamma. Verksamheten – oavsett om det är ett körverk, en publikation eller ett samtal vid Nittälven – kan beskrivas som en gestaltande samhällsundersökning, som har sin utgångspunkt i en vilja till förståelse och sammanhang i en stor och svårbegriplig värld, men också i känslor som vrede, vanmakt och oro.

Gruppen jobbar ofta utifrån gemensamma frågeställningar och metoder, som tar spjärn mot omvärlden och dess ekonomiska, mänskliga och ekologiska förutsättningar. Exempel på frågor är: vilka kunskaper behövs i en värld där klimatet snabbt förändras? Hur vi kan vi lära oss gemensamt?

En bärande idé vid Ställbergs gruva är att människor med skilda bakgrunder, yrken och åldrar ges möjlighet att tänka, handla och undersöka tillsammans. Ett utforskande av kända och okända delar av jaget och världen.Organisation
Föreningen som driver Ställbergs gruva heter The non existent Center (TNEC) och består av 13 medlemmar med olika geografiska och yrkesmässiga bakgrunder. Föreningens styrelse består av fem personer, varav tre är medlemmar.

Ställbergs gruva har ett arbetslag med sju anställda, som utgör grunden för verksamheten och organisationens arbete.  Varje säsong anlitar Ställbergs gruva yrkespersoner inom och utanför föreningen för att arbeta med kulturproduktioner och långsiktigt utvecklingsarbete på plats i Ställberg. Årligen engageras också flera volontärer för att hjälpa till.

TNECs systerförening Non Existent Resources, med samma medlemssammansättning som TNEC, äger gruvområdet och fastigheterna sedan 2015.

Föreningen
TNEC


Karin Linderoth
Designer och konstnär från Göteborg


Sara Parkman
Musiker och tonsättare från Västernorrland

Eric Sjögren
Kompositör, ljuddesigner och konstnär från Bergslagen
Alexandra Wingate
Koreograf från Bohuslän

Peter Widell
Snickare och omställningsarbetare från Brännö

Carl-Oscar Sjögren
Regissör och konstnär från Bergslagen

Josefina Björk
Konstnär från Skövde
Veine Bartos
Arkitekt från Järna

Henrik Allesson
Journalist från Blekinge

Jonas Gren
Poet och journalist från Gävle

Kristoffer Liljedahl
Psykolog från Sandviken

Emelie Heinlo Skolchef och verksamhetsutvecklare från Mörkö
Anja Bergdahl Journalist och poet från Göteborg

FAQ


    Var får ni pengar ifrån?

Ställbergs gruva får ett årligt ekonomiskt stöd från staten och regionen i ett samarbete som kallas Kultursamverkansmodellen. Även Ljusnarsbergs kommun brukar ge stöd varje år. Därutöver söker organisationen projektpengar för särskilda projekt, t.ex. pengar till renovering från Boverket och konstpengar för enskilda verk från bidragsgivare som Konstnärsnämden, Statens konstråd och andra stiftelser eller organisationer.

    Kommer gruvan öppnas igen?

Enligt Bergsstaten i Falun finns det malmfyndigheter kvar i Ställberg, dessutom manganhaltig malm, vilket är av det finare slaget, likt den som finns i Kiirunavaara & Svappavaara och som LKAB hanterar och är en av anledningarna att det fortfarande är lönsamt för svenska staten att bryta. Dock ser situationen lite annorlunda ut i Ställberg. I samband med globaliseringens intåg på 1970-talet sjönk priset på järnmalm så kraftigt att gruvan stängdes då det inte ansågs vara lönsamt att driva gruvdriften vidare. Priset för malm är idag inte stabilt över tid, att investera för nyuppstart skulle vara ekonomiskt en stor risk, dessutom skulle allt dagvatten som fyller orterna behöva pumpas upp, vilket förmodligen skulle ta så lång tid att malmpriset skulle hinna sjunka igen, och historien skulle upprepa sig. Det är också svårt att motivera ett fortsatt utarmande av berget vi står och verkar på.

    Varför händer inget på vintern?

För tillfället klarar vi inte av att värma upp våra lokaler till full kapacitet under vinterhalvåret. På vintern händer också en massa saker i organisationen, då arbetar kansliet och föreninen med produktionsplanering, kommunikation, curering, redovisningar, ansökningar, förvaltning och utveckling av verksamheten.

    Jag vill engagera mig i Ställbergs gruva, hur gör jag?

Gå med i vår vänförening, och/eller ta kontakt med oss för att jobba som volontär. Välkommen!

    Finns själva gruvan kvar?

Ja, men orterna och schakten under jord är enligt uppgift fyllda med 3,65 miljarder liter grundvatten. 

    Hur hamnade ni på Ställbergs gruva?

Svaret kan se ut på många sätt, beroende på vem du frågar. Initiativtagarna Carl-Oscar Sjögren och Eric Sjögren kommer från byn Skrikarhyttan i grannkommunen Nora. 2011 började de leta efter en plats i Bergslagen som kunde rymma gemensamma tankar och praktiker om konst, organisering och samhällsfrågor. Rum som kunde bära drömmar om arbete och liv. Under en höstdag 2011 kom de till Ställberg för första gången tillsammans med vännen och designern Torsten Ottesjö. Här startade något. Tanken om långsiktighet var viktig och ett samtal om ett köp inleddes med den dåvarande ägaren, Morgan Eriksson. Tidigt anslöts sig fler vänner och kollegor till idén och gruppen The non existent Center bildades. De första åren drevs grundandet, konstnärliga ideér och föreningsarbete av Karin Linderoth, Alexandra Wingate, Eric Sjögren och Carl-Oscar Sjögren med en stor grupp av engagerade personer från olika bakgrunder och yrkesfält. Nuvarande grupp etablerades genom att gruvfastigheten köptes 2016. Läs mer under sidorna “Organisation” och “Om Ställbergs gruva”. 

    Vad är “Katas sublima rum”?

En plats som finns mellan ekande katedraler, en storslagen maskinhall och ett inre rum mjukt av mossa.

I mediaHär syns ett urval av artiklar och recensioner sedan starten 2012. 
Samarbeten


Platsen och verksamheten vid Ställbergs gruva utvecklas i samarbete med kulturarbetare, myndigheter och fria aktörer nationellt och internationellt. Studieförbund, byalag och grannar är särskilt viktiga, liksom självorganiserande grupper, skolor och kulturinstitutioner. Verksamheten har ett  pågående samarbete med ett 30-tal personer och grupper från olika fält. Syftet är att skapa ett ömsesidigt lärande där gruppen kan fördjupa enskilda och kollektiva processer. Genom återkommande residens, föreläsningar och publika program vid Ställbergs gruva skapas kontinuitet i arbetet. På så vis kan kollegor, deltagare och publik följa frågeställningar och konstnärskap över tid. Ställbegs gruva ingår gärna fler samarbeten för att utbyta idéer, spegla platsen och göra konstnärliga samproduktioner.
Den kollektiva hjärnan

Ställberg gruva sitter med i styrelsen för det nationella nätverket Den kollektiva hjärnan som bedriver kulturpolitisk arbete och organisationsutveckling för det självorganiserade och konstnärsdrivna fältet.   

Om nätverket: “Den kollektiva hjärnan” ska tillgängliggöra och stärka de självorganiserade verksamheternas position, genom att dela och uppvärdera deras befintliga kunskap och hybrida arbetsmetoder. Genom att utgå ifrån konstnärers rättigheter och förutsättningar sprider vi kunskap till olika beslutsfattare för att höja kompetensen och förbättra möjligheterna för en långsiktig (ekonomisk och social) hållbarhet. Vi främjar även en intern kompetensutveckling genom utbyten och gemensamma produktioner, och utmanar rådande idéer om vad som är centralt, både geografiskt och innehållsmässigt. Arbetet riktas mot andra kulturinstitutioner, konstnärer och samhällsinstanser.
www.denkollektivahjarnan.se

Hägerstensåsens Medborgarhus

Ställbergs gruva samarbetare med huset och har vinterkontor här, kom gärna förbi på besök! Medborgarhuset är ett kulturhus, folkets hus och en av Stockholms största samlingslokaler. Öppet varje dag, för alla. Huset är en plats för folkbildning, föreningsliv och kultur.
Förhoppningen är att skapa ett ekosystem av sociala, konstnärliga och pedagogiska praktiker som lyfter varandra och möjliggör samtal och eftertanke. Husets verksamhet strävar också efter att bidra till en demokratisering av närområdet och hela staden.
www.medborgarhuset.se

Skogen

Skogen (Göteborg), en konstnärsdriven plattform och rum för scenkonst i Göteborg. Tillsammans med Skogen arbetar vi kontinuerligt med metod och kunskapsutveckling, samt delar resurser och organisationsstrategier. 
www.skogen.pm
Urval av pågående samarbeten

Ljusnarberg kommun, Region Örebro, Hägerstensåsens Medborgarhus, Örebro konsthall, Kulturglimtar, Konstfrämjande RIKS & Bergslagen, Ställbergs mekaniska AB, Ställbergs byalag, Rikkenstorp permakulturgård, Kyrkbacksskolan, ABF, Kjellmans skogscafé, Folketsträdgård Ställdalen, STATUS och ReturKultur.

Tidigare samarbeten

Zonen, konstgruppen FUL, Ljusnarsberg konstklubb, Statens konstråd, SIFAV (Söderorts initiativ för andra visioner), Bergslagsspelen, HDK-Valand, Not Quite, Elektronmusik studion (EMS),  Rejemyre Art lab, Para Institutional Models (PIM), Opera på Skäret, Stockholm Drone Society, Riksteatern, ICIA (Institute for Contemporary Ideas and Art), Acéphale, Världskulturmuseet Göteborg, Malmö Konstmuseum, Göteborgs stadsmuseum, Side show (Region Jönköping), Koloni, Rättbuss, ICAF - International community art festival, Norrsundet teaterförening, Reconstituting Rurality (Rejemyre Art Lab), Mustarinda, Ministry of space, Trans Europe Halles m.fl.  


Med stöd avTidigare stöd
  Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors