hydrosfären ~
enligt akcg


Installation/Konst
Ställbergs Gruva
juli 2019

Medverkande
akcg(anna kindgren och carina gunnars)

akcg (anna kindgren och carina gunnars) gjorde installationen hydrosfären ~
enligt akcg,
vid Ställbergs Gruva sommaren 2019.

Vi befinner oss på en mental punkt vid Nordpolen. Härifrån kan vi se ut över en värld med stigande temperaturer, smältande isar, öppnade farleder, nya oljefält. Konfliktlinjer. En kartografi under alltmer spänd förhandling.

I samspråk med andra försöker vi förstå de länkar som knyter samman syd och nord. Vatten, olja och finansiellt kapital. Ett steg ut ur dimman. Vi ser de motstridiga krafter som är i rörelse. Svenska myndigheter ger miljardstöd till fossilenergiprojekt i de områden som öppnats för att utvinna när isen på Nordkalotten/Sápmi smälter. Trots att vi har dricksvatten direkt i våra kranar hemma har vi börjat köpa vatten som säljs som ”rent”- på plastflaska. Vissa kommuner kallar till och med dricksvatten för en produkt. Att plast är en produkt och som dessutom är petrokemisk vet alla. 

Vi lever på en liten planet med ett unikt system som bildats under miljontals år. Atmosfären, biosfären, litosfären, hydrosfären…hur försöka begripa att vi själva är en del av allt detta? Jorden är till 70 % täckt av vatten. Människokroppen består av upp till 65 % av vatten. Allt vatten som existerar har flutit genom andras kroppar, genom stammar, floder, oceaner, som tårar, som regn, som dimma. Det har runnit genom fiskars munnar, över Kleopatras kinder och dinosauriernas tungor. Vem har rätt att äga, sälja, köpa eller förgifta vatten?

En ny logik växer fram bortom kvartalsrapporter.

Whanganuifloden på Nya Zeeland är den första floden i världen som fått egna rättigheter.  Allt finns i allt. Vi är vatten!

https://akcg.org/English
 
The Hydrosphere ~
according to akcg

akcg (anna kindgren and carina gunnars), installation, 2019


We find ourselves at a mental point located at the North pole. From here we can overlook a world with rising temperatures, melting ice, opened waterways and new oil fields. Conflict lines. A cartography under increasingly tense negotiation.

By conversing with others we try to understand the links that tie south and north together. Water, oil and financial capital. A step out of the fog. We see contradictory powers in motion. Swedish authorities offer billions in support to fossil energy projects in the areas now opened for extraction when the ice of the Cap of the North/Sápmi melts away. Even though we have drinking water directly from the taps in our homes, we buy water sold in plastic bottles, branded as ”pure”. Some municipalities even call drinking water “a product”. The fact that plastic is a product, petrochemical at that: we all know.

We live on a small planet with a unique system that has evolved during millions of years. The atmosphere, biosphere, lithosphere, hydrosphere... how can we grasp that we, ourselves, are part of all this? Earth is covered by water to 70%. The human body consists of up to 65% water. All existing water has flown through other bodies, through tree trunks, rivers, oceans, as tears, as rain, as fog. It has streamed through the mouths of fish, over Cleopatra’s cheeks and the tongues of dinosaurs. Who has the right to own, sell, buy or poison water?

A new logic is growing beyond quarterly reports.

The Whanganui river in New Zealand is the first river in the world to receive its' own rights. Everything is in everything. We are water!

Mark

Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors