Pågående
          arbete


Processen - om tillblivelsen av ett nytt offentligt verk i Ljusnarsbergs kommun 2020

Carl-Oscar Sjögren undersöker tillsammans med Henrik Allesson, The non existent Center och Statens konstråd den offentliga konstens tillblivelse, värde och dilemman. Frågor och gestaltningsförslag började ta form när Covid-19 drabbade världen och arbetet har tyvärr pausats tillsvidare.


Vilka angelägna och kritiska frågor kan konsten metoder ombesörja i relation till historien och dagens levnadsvillkor i Ljusnarsberg?

I den lilla Bergslagskommunen Ljusnarsberg med krympande befolkning finns ingen kulturförvaltning eller officiell tjänst som ansvarar över den offentliga konsten, det byggs sällan nytt med 1%-rekommendationen för investering i konst. Här uppstår både en brist och möjlighet att agera i.

Vi ställer oss frågorna:  hur kan ett offentligt verk skapas under dessa förutsättningar, vem bestämmer egentligen över den offentliga konsten i kommunen? Frågor om ägande och styrning. Och kanske de svåraste frågorna:  Vad är ett meningsfullt offentligt konstverk i Ljusnarsberg idag, vems livsvillkor och igenkänning bör existera i verket?

Processens innehåll och form bearbetas och kommer gestalts i samarbete med personer, grupper och organisationer från kommunen och andra platser. 

I den undersökande fasen samlas information till gestaltningar genom att bland annat:

  • Kartlägga och analysera den befintliga offentliga konsten i Ljusnarsberg kommun. Överväga vad som räknas som offentlig konst och inte. Vilken betydelse har tex minnesplatser och utsmyckningar i sammanhanget?  
  • Intervjuer och samtal med personer från den kommunala förvaltningen, föreningslivet och privatpersoner kring frågor om offentlig konst, offentligheter och existentiella frågor om den gemensamma livsmiljön. Vad är en god livsmiljö och vad är en ond livsmiljö?
  • Analysera styrning och förvaltningsstruktur för den gemensamma livsmiljön och den offentliga konsten från ett statligt, regionalt och kommunalt perspektiv. Specifikt undersöka förhållandena i Ljusnarsbergs kommun.
  • Iaktta med jämnt svävande uppmärksamhet, associera utan mål. Vara på kalhyggen och i gammelskog. Vandra i bykärnor och utkanter. Höra på berättelser om sorg och drömmar. Följa outbyggda älvar och fördämda vatten. Blicka mot vindkraftverk. Lyssna efter tranorna. Sitta i gruvruiner. Susa fram på nylagd asfalt. Samtala på gatan och i kommunhuset. Fantisera om schakten och leta efter bränd mark.
En varningsskylt vid f.d. kopparfältet i Kopparberg. Fyndigheterna upptäcktes av den finska drängen Mårten Finne 1624. Sägnen säger att han fick en säck säd som belöning. Louis De Geer även kallad "den svenska industrins fader" initierade gruvbrytningen och en 300-årig gruvepok tog sin början. De sista gruvorna i kommunen lades ner under 70-talet.
Foto: Henrik AllessonFoto: Mohamed Albaz
Gående Efata det senaste omtalade offentliga verket i kommunen av konstnären Torsten Molander 1999. Foto Mohammed Albaz


 Porträtt av Drottning Kristina. Tidigare hängde målningen i Kristinasalen, på det nu nedlagda stadshotellet. Arkiverad i kommunhusets källare. Målad av David Bäck 1649, kopierad 1954 av  konstnären Gunnar Wigh.  Foto Henrik AllessonRenovering av
Ställbergs gruvas
        byggnader

Sedan köpet 2015 pågår ett arbete vid Ställbergs gruva  med att renovera och ta hand om området och lokalerna för att ställa om platsen till att passa den nya verksamhetens praktiker. Det nu pågående renoveringsprojektet startade sommaren 2019 och kommer att avslutas under våren 2021 inom ramen för ett projektstöd från Kulturbryggans strukturbidrag. 


Ställbergs gruva sökte och beviljades Kulturbryggans strukturbidrag 2019. Kulturbryggans strukturbidrag syftar till att "stärka infrastrukturen för konst- och kulturproduktion på orter i landet där den är bristfällig eller saknas". Strukturbidraget riktar sig till gedigna projekt som på sikt syftar till att etablera beständiga platser för konst- och kulturproduktion utan för storstäderna.

Vad vill vi uppnå med renoveringen?

På sikt vill vi utveckla Ställbergs gruva till en produktions- och residensplats där ett 40-tal personer året om, från olika yrkesfält, kan arbeta, bo och jobba sida vid sida. Platsen ska också ge utrymme för att olika discipliner och praktiker, tex scenkonst, journalistik, samhällsvetenskaplig forskning, design och musik, att kunna arbeta och gestalta gemensamma frågeställningar.

Ur ansökan. Vi vill att platsen som helhet ska kunna: 
︎ Hantera strukturella frågor om konstens villkor och agens lokalt i en global (konst)värld.
︎ Utveckla intersektionella metoder som kritiskt undersöker hur den kulturella platsens deltagande, infrastruktur och betydelse som samhällsaktör kan fungera.
︎ Pågående arbeta med vad platsen bör producera och skapa för kunskap i relation till de avgörande strukturella rörelserna som omgärdar allas våra liv; den globala ekonomin, krigen, migrationen, klimatförändringarna, ägandet och styrningen.

Vårt mål är att skapa en tillräckligt resursstark och meningsfull struktur för att konstnärer och kulturskapare oavsett geografi ska känna sig motiverade att arbeta, bo och utveckla sitt konstnärskap i dialog med platsen, dess omgivningar och samhällsvillkor. På lång sikt hoppas vi kunna vara en modig och betydande aktör för utvecklingen av konsten regionalt med en obegränsad omnejd.

Vad hände under 2020?

Vi fokuserar under vår och sommar 2020 på tre delprojekt:
︎ Studiorum (tidigare storkök och matrum för tjänstemän vid Ställbergs gruva, efter nedläggning bilverkstad),
︎ Kontor/arbetsplats (tidigare kontor för tjänstemän och administrativ personal vid gruvan, efter nedläggning bilverkstad) och
︎ Den f.d. gästlägenheten till gruvan när den var i drift.

Alla tre lokaler har varit obrukbara för den verksamheten vi bedriver, både funktionellt och ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det praktiska arbetet med lokalerna innebär i en första fas bl.a. att röja ut trasiga och icke funktionella inventarier, riva väggar och säkra bärfastheten, industrisanera, lägga nytt golv, installera funktionell VVS, hantera alla ytskikt – spackla och måla för att göra rummen grundligt brukbara. Nästa steg är att anpassa lokalerna så att de blir användarvänliga för den verksamhet och de aktiviteter som rummen skall ombesörja.

Under våren 2021 ligger huvudfokus på att renovera foajé och scenrum. Scenrummet görs större och ett nytt gradängsystem installeras. Förhoppningen är att vi kan inviga de nya rummen i början på juli.
Tidigare takrenovering
Tidigare takrenovering möjliggör satsningar därunder, på interiör, uppvärmning och annan infrastruktur. 

Arbetsvecka i maj med planering, röj och  renoveringsmöten. Besöksadress
︎
Gruvvägen 5
714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva

Postadress
︎
Björksjön 64
712 91 Hällefors