Pågående
          arbeteÄven när Ställbergs gruvområde är stängt och inget publikt program sker på plats pågår det arbete i gruppen och kring platsen. Här presenteras en inblick i det som är på gång just för tillfället. Tidigare inlägg syns under Arkiv.


Processen - om tillblivelsen av ett nytt offentligt verk i Ljusnarsbergs kommun 2020


Carl-Oscar Sjögren undersöker tillsammans med Henrik Allesson, The non existent Center och Statens konstråd den offentliga konstens tillblivelse, värde och dilemman. Frågor och gestaltningsförslag började ta form när Covid-19 drabbade världen och arbetet har tyvärr pausats tillsvidare.Vilka angelägna och kritiska frågor kan konsten metoder ombesörja i relation till historien och dagens levnadsvillkor i Ljusnarsberg?

I den lilla Bergslagskommunen Ljusnarsberg med krympande befolkning finns ingen kulturförvaltning eller officiell tjänst som ansvarar över den offentliga konsten, det byggs sällan nytt med 1%-rekommendationen för investering i konst. Här uppstår både en brist och möjlighet att agera i.

Vi ställer oss frågorna:  hur kan ett offentligt verk skapas under dessa förutsättningar, vem bestämmer egentligen över den offentliga konsten i kommunen? Frågor om ägande och styrning. Och kanske de svåraste frågorna:  Vad är ett meningsfullt offentligt konstverk i Ljusnarsberg idag, vems livsvillkor och igenkänning bör existera i verket?

Processens innehåll och form bearbetas och kommer gestalts i samarbete med personer, grupper och organisationer från kommunen och andra platser. 

I den undersökande fasen samlas information till gestaltningar genom att bland annat:

  • Kartlägga och analysera den befintliga offentliga konsten i Ljusnarsberg kommun. Överväga vad som räknas som offentlig konst och inte. Vilken betydelse har tex minnesplatser och utsmyckningar i sammanhanget?  
  • Intervjuer och samtal med personer från den kommunala förvaltningen, föreningslivet och privatpersoner kring frågor om offentlig konst, offentligheter och existentiella frågor om den gemensamma livsmiljön. Vad är en god livsmiljö och vad är en ond livsmiljö?
  • Analysera styrning och förvaltningsstruktur för den gemensamma livsmiljön och den offentliga konsten från ett statligt, regionalt och kommunalt perspektiv. Specifikt undersöka förhållandena i Ljusnarsbergs kommun.
  • Iaktta med jämnt svävande uppmärksamhet, associera utan mål. Vara på kalhyggen och i gammelskog. Vandra i bykärnor och utkanter. Höra på berättelser om sorg och drömmar. Följa outbyggda älvar och fördämda vatten. Blicka mot vindkraftverk. Lyssna efter tranorna. Sitta i gruvruiner. Susa fram på nylagd asfalt. Samtala på gatan och i kommunhuset. Fantisera om schakten och leta efter bränd mark.
En varningsskylt vid f.d. kopparfältet i Kopparberg. Fyndigheterna upptäcktes av drängen Mårten Finne 1624. Sägnen säger att han fick en säck säd som belöning. Louise De Geer även kallad "den svenska industrins fader" initierade gruvbrytningen och en 300-årig gruvepok tog sin början. De sista gruvorna i kommunen lades ner under 70-talet.
Foto: Henrik AllessonFoto: Mohamed Albaz
Gående Efata det senaste omtalade offentliga verket i kommunen av konstnären Torsten Molander 1999. Foto Mohammed Albaz


 Porträtt av Drottning Kristina. Konstnär okänd. Tidigare hängde målningen i Kristinasalen, på det nu nedlagda stadshotellet. Arkiverad i kommunhusets källare.  Foto Henrik AllessonRenovering av
Ställbergs gruvas
        byggnader


Sedan köpet 2015 pågår ett arbete vid Ställbergs gruva  med att renovera och ta hand om området och lokalerna för att ställa om platsen till att passa den nya verksamhetens praktiker. Det nu pågående renoveringsprojektet startade sommaren 2019 och kommer att avslutas under våren 2021 inom ramen för ett projektstöd från Kulturbryggans strukturbidrag. 


Ställbergs gruva sökte och beviljades Kulturbryggans strukturbidrag 2019. Kulturbryggans strukturbidrag syftar till att "stärka infrastrukturen för konst- och kulturproduktion på orter i landet där den är bristfällig eller saknas". Strukturbidraget riktar sig till gedigna projekt som på sikt syftar till att etablera beständiga platser för konst- och kulturproduktion utan för storstäderna.

Vad vill vi uppnå med renoveringen?

På sikt vill vi utveckla Ställbergs gruva till en produktions- och residensplats där ett 40-tal personer året om, från olika yrkesfält, kan arbeta, bo och jobba sida vid sida. Platsen ska också ge utrymme för att olika discipliner och praktiker, tex scenkonst, journalistik, samhällsvetenskaplig forskning, design och musik, att kunna arbeta och gestalta gemensamma frågeställningar.

Ur ansökan. Vi vill att platsen som helhet ska kunna: 
︎ Hantera strukturella frågor om konstens villkor och agens lokalt i en global (konst)värld.
︎ Utveckla intersektionella metoder som kritiskt undersöker hur den kulturella platsens deltagande, infrastruktur och betydelse som samhällsaktör kan fungera.
︎ Pågående arbeta med vad platsen bör producera och skapa för kunskap i relation till de avgörande strukturella rörelserna som omgärdar allas våra liv; den globala ekonomin, krigen, migrationen, klimatförändringarna, ägandet och styrningen.

Vårt mål är att skapa en tillräckligt resursstark och meningsfull struktur för att konstnärer och kulturskapare oavsett geografi ska känna sig motiverade att arbeta, bo och utveckla sitt konstnärskap i dialog med platsen, dess omgivningar och samhällsvillkor. På lång sikt hoppas vi kunna vara en modig och betydande aktör för utvecklingen av konsten regionalt med en obegränsad omnejd.

Vad händer nu?

Vi fokuserar under våren och tidig sommar på tre delprojekt:
︎ Studiorum (tidigare storkök och matrum för tjänstemän vid Ställbergs gruva, efter nedläggning bilverkstad),
︎ Kontor/arbetsplats (tidigare kontor för tjänstemän och administrativ personal vid gruvan, efter nedläggning bilverkstad) och
︎ Den f.d. gästlägenheten till gruvan när den var i drift.

Alla tre lokaler har varit obrukbara för den verksamheten vi bedriver, både funktionellt och ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det praktiska arbetet med lokalerna innebär i en första fas bl.a. att röja ut trasiga och icke funktionella inventarier, riva väggar och säkra bärfastheten, industrisanera, lägga nytt golv, installera funktionell VVS, hantera alla ytskikt – spackla och måla för att göra rummen grundligt brukbara. Nästa steg är att anpassa lokalerna så att de blir användarvänliga för den verksamhet och de aktiviteter som rummen skall ombesörja.

Tidigare takrenovering möjliggör satsningar därunder, på interiör, uppvärmning och annan infrastruktur. 


Arbetsvecka i maj med planering, röj och  renoveringsmöten. 


Residens
       2020


Under året 2020 kommer ett 20-tal utövare samlas på Ställbergs gruva för att undersöka, gestalta och lära i gemensam och individuell praktik.  Nedan kan du läsa vilka som deltar:


Materialresidens


Under sommaren 2019 undersökte en grupp formgivare och konstnärer Ställbergs gruva utifrån landskapet och de material som finns på platsen. Det som brutits, flyttats på och uppkommit därefter. Rester från drift och pragmatiskt kortsiktigt agerande.

I vårt pågående residens fokuserar vi på de material som platsen består av. Tillsammans letar vi efter något långsiktigt, något genomtänkt och försiktigt, samtidigt undersökande filosofiskt. Impulsivitet och spontanitet som får ta tid.
Vilka material finns och hur samspelar de? Vilka rum bildar de? Kan organiserandet och mötet med materialen bidra till att vända blicken mot något annat? Något tvetydigt som varit, som är och som kan komma. Vilka tankar väcks bland sly, kring stenbumlingar, trä och kontaminerat makadam?

Under sommaren 2020 fortsätter arbetet i Ställbergs gruva med utgångspunkt i det som påbörjades 2019.

Medverkande:
Oskar Gustafsson, Klara Isling, Peter Widell, Annie Jonasson, Klara Silvemark, Samuel Dal, Veine Bartos, Joel Stennabb, Theo Rosengren, Linnea Bergman, Evelina Björnqvist

Sanna Samuelsson 


Sanna Samuelsson är nyligen examinerad från mastern i Litterär Gestaltning på Valand. Hon skriver prosa och poesi samt håller på med ljudkonst. Tematik som narrativitet, sexualitet, temporalitet och det pastorala är återkommande i hennes skapande. Viktiga estetiska ledstjärnor är skönhet och abjekta språkligheter. På residenset kommer hon syssla med sitt poesiprojekt Urscenen och göra ljud i någon form.

DEEREST/Linnéa  Talp 


Under sitt residens kommer Linnéa Talp att arbeta med kompositionsprojektet Arch of motion - ett arbete som syftar till ett utforskande av närvaro, ett undersökande av rum och plats genom lyssnande; ett undersökande av inre och yttre rörelse. Hon kommer att arbeta med cello, modulär syntes och röst.
Linnéa är musiker och kompositör, främst verksam med sitt soloprojekt Deerest. Med influenser som Anna von Hausswolff, Elaine Radigue och Björk befinner sig musiken i ett gränsland mellan drone och experimentell pop, med en tyngdpunkt som rör sig alltmer mot instrumental musik. Under våren 2020 släpptes hennes debutalbum COCHLEA, utgivet på Dubious Records och producerad tillsammans med Max-Måns Wikman (The Hanged Man, Swap Babies).

Maria W Horn & Mats Erlandsson 


Maria W Horn är tonsättare med fokus på elektroakustisk och audiovisuell musik. I sitt arbete intresserar hon sig för den mänskliga perceptionen - hur ytterligheter som hög densitet och snabba förändringar kontra långsamma skiftningar och minimal stimuli kan skapa synergieffekter i samverkan med andra medium.

Mats Erlandsson är kompositör och musiker. Han arbetar med en elektronisk och instrumental musik som i huvudsak fokuserar på kontrapunktiska processer, relationen mellan textur och harmonik samt långa durationer.

I Ställberg 2020 kommer dom att arbeta tillsammans med förberedelser inför ett framförande av Marias musik för fyrhändigt spelad orgel och arbeta enskilt med kommande kompositionsprojekt.
http://mariahorn.se/
http://matserlandsson.com/

Sebastian Dahlqvist 


Sebastian arbetar som konstnär och curator, baserad i Stockholm och Malmö. Hans konstnärliga och curatoriella praktik utgår ofta från samarbeten och diskuterar frågor om kollektivt minne, sätt att läsa och skriva historia och produktionen av sociala och politiska relationer till plats. På olika vis intresserar han sig för hur mindre synliga restprodukter från historieskrivningens själva metabolism kan användas och omkopplas.

I Ställberg kommer Sebastian främst att ägna tiden åt att läsa, skriva och vandra. Ambitionen är att färdigställa texter för olika böcker och arbeta vidare med egna text-projekt som rör opacitet, arbetets vara och omsorgen om det gemensamma. 

Lisen Ellard 


Lisen arbetar med dans och scenkonst runt om i Sverige och internationellt. Hon utforskar olika sätt att samarbeta och samexistera med andra konstnärer, och vill utmana begrepp om etablerade hierarkier när det gäller skapande och generering av material samt förhållandet mellan konstnär och åskådare i en scenkonst-kontext. Här undersöker hon ofta olika sätt och grader av publikdeltagande. Tillsammans med regissör Mattias Lech har hon senast skapat verken Funeral och DÖDEN som turnerar i landet. På residenset kommer hon arbeta med olika underlag för framtida verk. 
https://lisenellard.com/

Kristoffer Liljedahl


Kristoffer är psykolog och arbetar på en vårdcentral i Göteborg. Han har ett intresse för psykoanalys och filosofi och var tidigare styrelsemedlem i Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys. Kristoffer har arbetat med Ställbergs gruva sedan 2012 och är medlem i föreningen som driver platsen. På årets residens arbetar han med frågor kring svensk modernism och modernitet. Detta genom att läsa om visioner och debattklimat under 1930-talet, t.ex. av författare som Karin Boye eller Sven Stolpe. Projektet är en mindre del i ett större arbete kring vilka utmaningar samtidsmänniskan brottas med.

Josefina Björk


Josefina är konstnär och reggisör som arbetar med performance och scenkonst. Under sitt residens på Ställbergs gruva kommer hon arbeta med föreställningen ”Alla katter, Alla tromber, Alla skogar, Alla bomber, ett ljudverk för högstadiet som leker med den moderna uppfattningen som säger att vi är separerade från vår omgivning. Verket undersöker olika enheter av materia och startar i den egna kroppen, fortsätter vidare till tingen i rummet och övergår till relationen med en annan människa. En konstellation som växer till en mindre grupp och slutligen skapar en gemensam koreografi av 30 kroppar. Björk är med i föreningen som driver Ställbergs gruva och har en examen i Fri konst från Akademi Valand, Göteborg. 

Materialresidenset 2020


Maria W Horn & Mats Erlandsson


Sebastian Dahlvist


Lisen Ellard


DEEREST/Linnéa Talp

Josefina Björk

Adress
︎
Gruvvägen 5, 714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva