Pågående
          arbete


Processen - om tillblivelsen av ett nytt offentligt verk i Ljusnarsbergs kommun 2020

Carl-Oscar Sjögren undersöker tillsammans med Henrik Allesson, The non existent Center och Statens konstråd den offentliga konstens tillblivelse, värde och dilemman. Frågor och gestaltningsförslag började ta form när Covid-19 drabbade världen och arbetet har tyvärr pausats tillsvidare.


Vilka angelägna och kritiska frågor kan konsten metoder ombesörja i relation till historien och dagens levnadsvillkor i Ljusnarsberg?

I den lilla Bergslagskommunen Ljusnarsberg med krympande befolkning finns ingen kulturförvaltning eller officiell tjänst som ansvarar över den offentliga konsten, det byggs sällan nytt med 1%-rekommendationen för investering i konst. Här uppstår både en brist och möjlighet att agera i.

Vi ställer oss frågorna:  hur kan ett offentligt verk skapas under dessa förutsättningar, vem bestämmer egentligen över den offentliga konsten i kommunen? Frågor om ägande och styrning. Och kanske de svåraste frågorna:  Vad är ett meningsfullt offentligt konstverk i Ljusnarsberg idag, vems livsvillkor och igenkänning bör existera i verket?

Processens innehåll och form bearbetas och kommer gestalts i samarbete med personer, grupper och organisationer från kommunen och andra platser. 

I den undersökande fasen samlas information till gestaltningar genom att bland annat:

  • Kartlägga och analysera den befintliga offentliga konsten i Ljusnarsberg kommun. Överväga vad som räknas som offentlig konst och inte. Vilken betydelse har tex minnesplatser och utsmyckningar i sammanhanget?  
  • Intervjuer och samtal med personer från den kommunala förvaltningen, föreningslivet och privatpersoner kring frågor om offentlig konst, offentligheter och existentiella frågor om den gemensamma livsmiljön. Vad är en god livsmiljö och vad är en ond livsmiljö?
  • Analysera styrning och förvaltningsstruktur för den gemensamma livsmiljön och den offentliga konsten från ett statligt, regionalt och kommunalt perspektiv. Specifikt undersöka förhållandena i Ljusnarsbergs kommun.
  • Iaktta med jämnt svävande uppmärksamhet, associera utan mål. Vara på kalhyggen och i gammelskog. Vandra i bykärnor och utkanter. Höra på berättelser om sorg och drömmar. Följa outbyggda älvar och fördämda vatten. Blicka mot vindkraftverk. Lyssna efter tranorna. Sitta i gruvruiner. Susa fram på nylagd asfalt. Samtala på gatan och i kommunhuset. Fantisera om schakten och leta efter bränd mark.
En varningsskylt vid f.d. kopparfältet i Kopparberg. Fyndigheterna upptäcktes av den finska drängen Mårten Finne 1624. Sägnen säger att han fick en säck säd som belöning. Louis De Geer även kallad "den svenska industrins fader" initierade gruvbrytningen och en 300-årig gruvepok tog sin början. De sista gruvorna i kommunen lades ner under 70-talet.
Foto: Henrik AllessonFoto: Mohamed Albaz
Gående Efata det senaste omtalade offentliga verket i kommunen av konstnären Torsten Molander 1999. Foto Mohammed Albaz


 Porträtt av Drottning Kristina. Tidigare hängde målningen i Kristinasalen, på det nu nedlagda stadshotellet. Arkiverad i kommunhusets källare. Målad av David Bäck 1649, kopierad 1954 av  konstnären Gunnar Wigh.  Foto Henrik AllessonRenovering av
Ställbergs gruvas
        byggnader

Sedan köpet 2015 pågår ett arbete vid Ställbergs gruva  med att renovera och ta hand om området och lokalerna för att ställa om platsen till att passa den nya verksamhetens praktiker. Det nu pågående renoveringsprojektet startade sommaren 2019 och kommer att avslutas under våren 2021 inom ramen för ett projektstöd från Kulturbryggans strukturbidrag. 


Ställbergs gruva sökte och beviljades Kulturbryggans strukturbidrag 2019. Kulturbryggans strukturbidrag syftar till att "stärka infrastrukturen för konst- och kulturproduktion på orter i landet där den är bristfällig eller saknas". Strukturbidraget riktar sig till gedigna projekt som på sikt syftar till att etablera beständiga platser för konst- och kulturproduktion utan för storstäderna.

Vad vill vi uppnå med renoveringen?

På sikt vill vi utveckla Ställbergs gruva till en produktions- och residensplats där ett 40-tal personer året om, från olika yrkesfält, kan arbeta, bo och jobba sida vid sida. Platsen ska också ge utrymme för att olika discipliner och praktiker, tex scenkonst, journalistik, samhällsvetenskaplig forskning, design och musik, att kunna arbeta och gestalta gemensamma frågeställningar.

Ur ansökan. Vi vill att platsen som helhet ska kunna: 
︎ Hantera strukturella frågor om konstens villkor och agens lokalt i en global (konst)värld.
︎ Utveckla intersektionella metoder som kritiskt undersöker hur den kulturella platsens deltagande, infrastruktur och betydelse som samhällsaktör kan fungera.
︎ Pågående arbeta med vad platsen bör producera och skapa för kunskap i relation till de avgörande strukturella rörelserna som omgärdar allas våra liv; den globala ekonomin, krigen, migrationen, klimatförändringarna, ägandet och styrningen.

Vårt mål är att skapa en tillräckligt resursstark och meningsfull struktur för att konstnärer och kulturskapare oavsett geografi ska känna sig motiverade att arbeta, bo och utveckla sitt konstnärskap i dialog med platsen, dess omgivningar och samhällsvillkor. På lång sikt hoppas vi kunna vara en modig och betydande aktör för utvecklingen av konsten regionalt med en obegränsad omnejd.

Vad hände under 2020?

Vi fokuserar under vår och sommar 2020 på tre delprojekt:
︎ Studiorum (tidigare storkök och matrum för tjänstemän vid Ställbergs gruva, efter nedläggning bilverkstad),
︎ Kontor/arbetsplats (tidigare kontor för tjänstemän och administrativ personal vid gruvan, efter nedläggning bilverkstad) och
︎ Den f.d. gästlägenheten till gruvan när den var i drift.

Alla tre lokaler har varit obrukbara för den verksamheten vi bedriver, både funktionellt och ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det praktiska arbetet med lokalerna innebär i en första fas bl.a. att röja ut trasiga och icke funktionella inventarier, riva väggar och säkra bärfastheten, industrisanera, lägga nytt golv, installera funktionell VVS, hantera alla ytskikt – spackla och måla för att göra rummen grundligt brukbara. Nästa steg är att anpassa lokalerna så att de blir användarvänliga för den verksamhet och de aktiviteter som rummen skall ombesörja.

Under våren 2021 ligger huvudfokus på att renovera foajé och scenrum. Scenrummet görs större och ett nytt gradängsystem installeras. Förhoppningen är att vi kan inviga de nya rummen i början på juli.
Tidigare takrenovering
Tidigare takrenovering möjliggör satsningar därunder, på interiör, uppvärmning och annan infrastruktur. 

Arbetsvecka i maj med planering, röj och  renoveringsmöten. 


Residens
       2021

Under 2021 kommer ett 20-tal utövare samlas på Ställbergs gruva för att undersöka, gestalta och lära i gemensam och individuell praktik.  Läs nedan om vilka som deltar 2021 Animalarium


Av och med Lena Kimming, Liv Schellander och Alexandra Wingate. Gruppen har residens på Ställberg gruva i september 2021 och har premiär för det färdiga dansverket sommaren 2022 som en del av festivalen “Att återta det levande” på Ställbergs gruva.

Om Animalarium

I Animalarium ser vi oss som domesticerade mänskliga djur och tittar på kopplingen mellan underhållning och shower som använder mänskliga djur och de som använder andra djur. Vi utforskar att ”vara” andra djur, samtidigt som vi konfronteras av levda upplevelser från våra egna konditionerade människokroppar och historier som kvinnor och som dansare.

Våra verk är varken streamade föreställningar eller dansfilmer - Vi uppfinner en praktik som gör att vi kan skapa omedelbar danskonst för skärmen och utmana hur vi upplever live och inspelat material. Vi arbetar med kameror som är placerade på ett sådant sätt att vad de ser, spelar in och streamar skiljer sig drastiskt från vad publiken på plats upplever med oss i rummet.
Vår önskan är att belysa hur ”kraften i ett format” kan forma beteenden, tankar och känslor hos de performativa subjekten och publiken. Hur upplever vi oss själva, våra kroppar och varandra live och på skärmen? Och på vilket sätt använder vi andra djur för att förstärka människocentrerade berättelser om genus, förhållanden till naturen och till dess andra invånare?

Lena Kimming, Liv Schellander och Alexandra Wingate är dansare och koreografer som började sitt långsiktiga konstnärliga samarbete när de studerade dans i London. Deras samskapade projekt Animalarium, inklusive föreställningen Shows for Shows for Shows, undersöks och presenterats i Österrike och Sverige, offline och online. 2021 har projektet stöd av Ställbergs gruva, 3:e Våningen, Riksteatern och Göteborg Stad. Kompositören Cha Blasco samarbetar med att skapa musiken till Animalarium.  Stilla färd


Clara Bankefors och Linnéa Sundling kommer att vidareutveckla det deltagarbaserade performanceverket Stilla färd. Under vårt residens i Ställberg, april v 14 kommer vi att utveckla verkets innehåll, tematik och dramaturgi, samt undersöka platser i skogen. Verket skapades ursprungligen sommaren 2019 vid Ställbergs Gruva tillsammans med Lucas Grind. Sommaren 2021 kommer Stilla färd förhoppningsvis genomföras publikt i samarbete med Ställbergs gruva. 

Clara Bankefors
Clara är nyfiken på performativitet och varande utifrån olika praktiker, teorier, kontext och framställning. Med intention om något holistiskt, förenande och kontaktskapande, som inbegriper kontakt med naturen, beteendevetenskap/psykologi och performance, vävs frågor samman som utforskar hur frihet, trygghet och gemenskap ter sig.
Genom erfarenhet med bl.a. Marina Abramovics performanceverk har hon arbetat med aspekter som tid, tystnad, varande och gränser i de olika durational performance hon gjort. Sedan 2011 har hon arbetat som dansare, koreograf, pedagog och producent i det samskapande dans och scenkonstkollektivet Arkeolog 8. Clara är utbildad dansare vid Balettakademien, Stockholm, beteendevetare vid Södertörns högskola och Naturguide vid Stensunds folkhögskola och rör sig gärna fritt mellan dessa områden.

clarahedvig@gmail.com
arkeolog8.se

Linnéa Sundling
Linnéa är utbildad danspedagog vid Dans och cirkushögskolan i Stockholm och har sedan 2010 arbetat som dansare, pedagog och koreograf i olika konstellationer och projekt inom dans- och scenkonstfältet. Som liten var skogen och myren hennes granne och främsta lekplats. Ronja Rövardotter var idolen, kanske mest för hennes orädda utforskande och självklara simtag i skogstjärnarna.
Linnéa är intresserad av mellanmänskliga möten, rörelse, kommunikation, relationen till naturen och kroppens förmåga att läka. Lyssnandet och varandet inspirerar. Hon har förutom dans, studerat psykologi och även utbildat sig till terapeut i Kraniosakral biodynamik.


Animalarium

Clara Bankefors och Linnéa SundlingAmina Hocine & Rasmus Persson


Under sitt residens vi Ställbergs gruva kommer Amina och Rasmus arbeta med att ta fram material till sitt verk "Curious Squiggly Air”,  ett polyfont ljudperformance-verk där lyssnandet som fenomen undersöks med nyfikenhet som ingång. En audiell resa från mikrokosmos till makrokosmos som startar i det minsta och slutar i universum.
Under öppningen den 3 juli kommer Amina och Rasmus visa en del av deras pågående arbete på plats i Ställberg.


Amina Hocine och Rasmus Persson


Studio Supersju


Studio Supersju är vävgruppen som 2016 bestämde sig för att ge samtida vävning ett ansikte utåt. Gruppen består av Siri Pettersson, Arianna E.Funk, Vega Määttä Siltberg, Miriam Parkman, Mirjam Hemström och Ia Centerhall och utspridda över landet verkar de för vävning som nyskapande tradition. Ställbergs gruva har inlett ett samarbete med Studio Supersju där tanken är att de ska göra ett specifikt verk för Ställbergs gruva. Under sommaren 2021 påbörjar gruppen en förstudie på plats i Ställberg. Här kan du läsa mer om gruppen och deras arbete: https://studiosupersju.com/


Kristoffer Liljedahl


Kristoffer är psykolog och arbetar på en vårdcentral i Göteborg, huvudsakligen med affektfokuserad psykoterapi. Han har ett levande intresse för historia, filosofi, psykoterapi och psykoanalys. Han har varit verksam i sådana kretsar i Göteborg de senaste tio åren. Kristoffer har arbetat med Ställbergs gruva sedan 2012 och är medlem i föreningen som driver platsen. På årets residens fortsätter han arbetet kring att förstå vilka utmaningar som samtidsmänniskan står inför. Kanske mer specifikt med vad den egna generationen, 80-talisterna i Sverige, kämpar med att integrera och utveckla. Detta genom att fortsätta projektet som påbörjades på föregående års residens med läsning av svenska mellankrigstidens författare och debattklimat. Tiden gav utrymme för många visioner som både har realiserats och stött på patrull. Varför och hur har vissa tankesätt och visioner murats igen under jorden? Genom att sätta sig in i dåtidens frågor och visioner hoppas han kunna förstå mer om var vi är idag.

Studio supersju


Adress
︎
Gruvvägen 5, 714 92 Kopparberg

Instagram
︎
@stallbergsgruva

Facebook
︎
/stallbergs.gruva