Utställning / Exhibition 2018: Johanna Arvidsson. 30/6 – 11/8

27.06.2018

Johanna Arvidsson

 

Mörk Vår

”Varje historiskt ögonblick har sina egna kulturella koder. De bilder som skapas i samhället är ett viktigt historiskt material och en del av det som har lett till dagens synsätt och värderingar. Hur de ska tolkas är inte givet på förhand, men de säger mycket om det sammanhang de har tillkommit i, men bilderna kan också läsas på andra sätt i nya sammanhang”.

Johanna tittar närmare på bilder tagna ur nedslag i epoker från den västerländska historien med början under medeltiden och nyplatonismen. Där stod den idealiska kvinnans renhet och oskuldsfullhet i centrum fram till hennes giftermål, efter det skulle hon kontrolleras i alla aspekter av uppförande. Nästa nedslag kommer från 1700-talets nyklassicism och sedan 1800-talets Prerafaeliter som återigen ville knyta an till medeltidens ideal.

Genom att analysera materialets symbolik, när det skapades, vem som låg bakom samt titta på hur det har förändrats i tid och rum, vill Johanna ifrågasätta dess betydelse och skapa en dialog mellan då och nu. I sin process har hon använt bilder och material som föder varandra med mening och symbolism. Installationen består av fragment ur historien med inslag från kultur, medicin och religion.
I Installationen vill Johanna vill synliggöra den blick som blivit ingraverad i den kvinnliga huden och förändra detta perspektiv genom att lyfta fram detaljer och fragment och visa på det som sker i gränsen mellan det privata och offentliga.

Johanna Arvidsson (född 1983) bor och arbetar i Göteborg och är utbildad på Akademin Valand, Göteborgs universitet.
johannaelinarvidsson@gmail.com

Utställningen Mörk Vår är ett samarbete med Rehab-shop; en plats för samtal och ett utställningsrum i Göteborg som drivs av idégruppen Skup Palet och kulturorganisationen VSA.  (www.skuppalet.org)

 

Johanna Arvidsson

 

English:

Dark Spring

“Every historical moment has its own cultural codes. The pictures that are created by society are important historical material and are part of what have led to the point of views and values that we have today. How they should be interpreted isn’t determined in advance, but they say a lot about the context in which they have been created, but in new contexts, the pictures can also be seen in other ways.”

Johanna is looking at pictures taken from epochs in the western history, beginning at the Middle Ages and Neoplatonism. Were a womens
innocence and purity was the main ideal until her marriage, after marrying she ought to be controlled in every aspects of her behavior. The next downturn Johanna makes in history is from the 18th century Neoclassicism and then 19th century Pre-Raphaelite movement who would once again associate to the medieval ideals.

In her process, she has used images and materials that nourish each other with meaning and symbolism. The installation consists of fragments taken from history with elements from culture, medicine and religion in which the woman is exposed and shows the prevailing women;s ideals. Johanna want to make the gaze visible that has been engraved in the female skin and change this perspective by analyzing historical pictures and bring forth details over which the observer might not always have reflected.

Johanna Arvidsson (born 1983) is based in Gothenburg and educated at Valand Academy.

johannaelinarvidsson@gmail.com