Utställning / Exhibition 2018: IC-98. 30/6 – 11/8

27.06.2018

IC-98

 

“A View from the Other Side”
(En Syn från Andra Sidan).

En portico vid en flod genomgår förvandlingar allt eftersom timmarna förflyter, årstiderna växelverkar och århundradena följer på varandra.

I “A View from the Other Side” ses Gylichs doriska pelargång i Åbo, Finland, byggd 1863, och dess förvandlingar över århundradena. Ursprungligen så fanns bodar bakom pelarna där varor fångade av lokala fiskare fanns till salu. Sedan dess har platsen fungerat som, bl.a. en bazaar, en restaurang, ett café och en bensinstation. Under tidiga 2010-talet sålde staden egendomen till privata ägare.
Porticon (entrén till en byggnad) var modellerad efter det antika Grekland stoa, den enda offentliga byggnaden på agoran, vilken inte hade någon bestämd användningsområde. Stoan kan därav ses som en modell för det fria civilsamhället. Detta verk är baserat på denna sammankoppling mellan arkitektur och politik. Porticon, floden och gatan mellan dem, utgör tillsammans en scen utan dramats personer. Idén kom ifrån att skapa en pjäs med tiden, vädret och naturen som dess protagonister. I berättelsen där en mångfald av rytmer överlappar varandra för att tillsammans forma en sömlös rörlig bild så har människan endast en flyktig närvaro – även fast mänsklighetens avtryck på miljön är ständigt synlig. Det ändlösa flödet av tid är ett centralt tema i verket, vid sidan historiens envetna närvaro.

Via deras bakgrunder inom visuell konst och kulturvetenskap så har IC-98s 20-åriga samarbete gett upphov till publikationer, plats- och kontextspecifika projekt och interventioner, installationer med animation och rörlig bild.
IC-98 mottog finska statens konstpris 2009 och representerade Finland på Venedigbiennalen 2015. Deras verk har i bred bemärkelse visats på museer, biennaler och festivaler runt om i Europa, Asien och Amerika.

De samarbetar ofta med andra professionella från vetenskaps- och konstfältet. Även fast deras konstnärliga praktik i sin essens är konceptuell, så är IC-98 främst kända för sina animationer, i vilka de kombinerar klassisk teckningsteknik med digitala effekter till bilder av landskap som bär synliga kvalitéer av långa durationer, naturlig och mänsklig historia och klimat. Mytiska, materiella, verkliga och fiktiva element vävs samman till visuella narrativ som, även fast de är djupt politiska och noggrant studerade, upplagda och utförda, presenterade som förutsättningslösa dagdrömmar.

A View from the Other Side
IC-98 Manus, Regissör, Illustratör
Markus Lepistö, Animatör
Markku Hietaharju, Musik
HD-animation, 70 min, stereo ljud.
Hemsida: socialtoolbox.com

 

 

IC-98

 

English:

“A View from the Other Side”

A portico by the river undergoes transformations as hours pass, seasons change and centuries follow each other.

A View from the Other Side shows Gylich’s Doric colonnade in Turku, Finland built in 1863 , and its transformations across the centuries. Originally, stalls operated behind the columns selling produce caught by the local fishermen. Subsequently, the space has served, amongst other things, as a bazaar, a restaurant, a café, and a petrol station. In the early 2010s the city sold the property to private owners.
The portico was modelled on the ancient Greek stoa, the only public building in the agora, which had no prede ned use. e stoa could thus be seen as a model for free civil society. e work is based on this interconnection between architecture and politics. The portico, the river, and the street between them, form a stage without dramatis personae. The idea was to create a play with time, weather and nature as its protagonists. In this narrative, in which multiple temporal rhythms are overlaid to form a seamless moving image, humans are only a fleeting presence – even though humanity’s imprint on the environment is constantly visible. The ceaseless flow of time is a central theme in the work, alongside the persistent presence of history.

With backgrounds in visual arts and cultural studies, IC-98’s 20-year collaboration has produced artist publications, site and context specific projects and interventions, animated moving image installations and various public commissions. IC-98 received the Finnish State Art Prize in 2009 and represented Finland at the Venice Biennale in 2015. Their work has been shown extensively at museums, biennials and festivals in Europe, Asia and the Americas.

They often collaborate with scientists and other arts professionals. Though their practice is essentially conceptual, IC-98 is best known for animations, which combine classical drawing and digital effects, depicting landscapes shaped by long time durations, natural and human histories and climate. Mythical, material, factual and fictional elements are weaved together into visual narratives, which – though
deeply political and meticulously researched, scripted and executed – are presented as open-ended poetic reveries.

A view from the Other Side
IC-98 Writer, Director, Illustrator
Markus Lepistö, Animator
Markku Hietaharju, Music
HD-animation, 70″00′, stereo sound.
www.socialtoolbox.com